Privacyverklaring De Yogapsycholoog

Privacyverklaring De Yogapsycholoog

De Yogapsycholoog hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Privacy moet worden gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met alle persoonsgegevens.

Uw rechten in het kader van de General Data Protection Regulations zijn

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Het recht op beperking van de verwerking
 • Het recht op dataportabiliteit
 • Het recht op vergeten te worden
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De Yogapsycholoog houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulations.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming (bij therapie bijvoorbeeld als er overlegd wordt met uw arts of een andere hulpverlener)
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Yogapsycholoog zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Yogapsycholoog

Sigrid Vandenweghe

Rue de Gaët 52, 1320 Bevekom

0496/57.41.06

sigrid@yogspsycholoog.be

Uw persoonsgegevens worden door De Yogapsycholoog verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Communicatie ontvangen over lesuren en leslocaties. Doel: studenten van de groepslessen informeren. Drager: email en Excellijst. Opslag: Microsoft Outlook en Excel met encryptie. Duur van opslag: 5 jaar
 • Opvolgen therapie per cliënt. Doel: therapieverslagen bijhouden. Drager: Word-documenten. Opslag: beveiligde cloud. Duur van opslag: 5 jaar
 • Neerslag van behandelmethode. Doel: ter naslag voor cliënt en toekomstreferentie (behandelplan). Drager: Word-documenten. Opslag: beveiligde cloud. Duur van opslag: 5 jaar
 • Opslag van attesten. Doel: raadplegen therapieverloop voor arbeidsgeneesheren, huisartsen, psychiaters of voor cliënt zelf op vraag. Drager: Word-documenten. Opslag: beveiligde cloud. Duur van opslag: 5 jaar
 • Opslag van medische vragenlijst bij aanvang van groepslessen. Drager: papieren documenten en digitale PDF-bestanden. Opslag: beveiligde koffer in ruimte met alarminstallatie.
 • Lijst van abonnees op nieuwsbrief. Doel: Ontvangen informatie nieuwe workshops, programma’s, lessen, nieuws. Drager:email. Opslag: Mailchimp (GDPR-compliant). Duur van opslag: tot opzegging
 • Lijst van mensen die willen geïnformeerd worden over de zomeryoga. Doel: Ontvangen info popuplessen zomer. Drager:email. Opslag: Mailchimp (GDPR-compliant). Duur van opslag: tot opzegging

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De gegevens die u aan ons geeft verstrekken we nooit aan derde partijen, tenzij U ons expliciet toestemming geeft, bijvoorbeeld in een therapie om te overleggen met arts, psychiater of andere hulpverleners.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

De Yogapsycholoog bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist: maximaal 5 jaar na laatste gebruik zoals de wet het vereist.

De Yogapsycholoog plaatst nooit zonder uw toestemming cookies op uw computer en doet niet aan remarketing.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen en werken met encryptie op Windows 10 Pro
 • Wij maken gebruik van Microsoft OneDrive For Business voor de beveiligde digitale opslag in de cloud
 • Wij maken automatisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

De Yogapsycholoog kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.